Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Groothandel Midnight Moon Tackle Import B.V. levert enkel aan retailers en NIET aan particulieren. 

Midnight Moon Tackle Import B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52374777 te Amsterdam, kantoorhoudende te West Knollendam, aan de Industrieweg 76.

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

 • Midnight Moon Tackle Import B.V.
 • Industrieweg 76, 1525 RD West Knollendam
 • Telefoonnummer: (+31)(0)251 – 21 00 60
 • Mobiel: (+31)(0)6- 59 90 34 88
 • Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 12:00 uur en van 12:30 uur tot 16:30 uur
 • E-mailadres: [email protected]
 • KvK-nummer: 52374777
 • Btw-identificatienummer: NL8504.15.925.B01
 • Onder Midnight Moon wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Groothandel Midnight Moon Tackle Import B.V.
 • Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen Midnight Moon en haar kopers.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Midnight Moon uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en Midnight Moon.

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom

 1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
 2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Midnight Moon.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de detaillist duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4: Overeenkomst

 1.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de e-mail , dan wel telefonisch of schriftelijk bestelling doet.
 2. Midnight Moon kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de detaillist aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: Prijzen

 1.  Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Midnight Moon geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Midnight Moon gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 6: Betaling

 1. Alle betalingen worden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van automatische incasso geïnd, tenzij Midnight Moon contante betaling bij levering zal vorderen. Midnight Moon is gerechtigd contante betaling te verlangen indien koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Midnight Moon op koper.
 2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald of als automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Midnight Moon op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Midnight Moon een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3 maandse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.
 3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.
 4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.
 5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Midnight Moon krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
 6. Midnight Moon is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van Midnight Moon zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Midnight Moon gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Midnight Moon aan koper geleverde producten blijft bij Midnight Moon zolang koper de vorderingen van Midnight Moon ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van Midnight Moon wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Midnight Moon is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper.
 2. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Midnight Moon een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Midnight Moon aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Midnight Moon , uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8: Levering door Midnight Moon , levertijd, risico

 1. De bestellingen zullen door Midnight Moon , worden geleverd volgens een door haar te bepalen aflevermoment. Midnight Moon heeft te allen tijde het recht dit moment te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Midnight Moon worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door Midnight Moon gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.
 2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Midnight Moon en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 3. Levering geschiedt franco-huis binnen Nederland, tenzij niet aan de voorwaarden is voldaan. Midnight Moon is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.
 4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na verzending het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat of eventuele vermissing van de desbetreffende zending.

Artikel 9: Levering door derde-toeleverancier

 1. Midnight Moon is bevoegd om gebruik te maken van door Midnight Moon aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal Midnight Moon de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. De derde-toeleverancier levert de via Midnight Moon te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij Midnight Moon de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling aan Midnight Moon plaatsvinden.
 3. Midnight Moon is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

Artikel 10: Reclames op door Midnight Moon geleverde producten / retourneren

 1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Midnight Moon geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
 2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij Midnight Moon te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Midnight Moon geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Midnight Moon slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Midnight Moon zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
 3. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
 4. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Midnight Moon .
 5. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Midnight Moon . Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

Artikel 11: Overmacht

 1.  Midnight Moon is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Indien Midnight Moon door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Midnight Moon ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Midnight Moon het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
 3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12: Ontbinding

 1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Midnight Moon gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Midnight Moon toekomende rechten.
 2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Midnight Moon nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Midnight Moon voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Alle vorderingen van Midnight Moon zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Midnight Moon heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Midnight Moon aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Midnight Moon .
 2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.
 3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Midnight Moon voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Midnight Moon tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 14: Overige verplichtingen van koper

 1. Koper is verplicht Midnight Moon onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 15: Wijzigingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Midnight Moon worden gewijzigd.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomsten tussen Midnight Moon en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Midnight Moon en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Midnight Moon of, zulks ter keuze van Midnight Moon , aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.